تبلیغات
کوره راه - بازگشت
بازگشت
خواستم پروازکنم تا تو

خواستم پرکنم فضای دنیا را از نوای آرامشت

خواستم برقصانی ام در میان گلبرگهای سپیدت

خواستم بخندی به چشمان پرسشگرم

خواستم عاشقت کنم

چه زود مرده ام اما

بی هیچ پروازی.

هان ای هزاربار رفته از دستم!

رستاخیز نگاهت را تا چه زمان تاب بیاورم؟

می خواهم انسان باشم

می خواهم عاشق باشم هزارباره.